1. เอกสารร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๓ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/rmutto_2TOR-ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร3pdf.pdf
  2. ขอบเขตงาน(TOR) https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/rmutto_2TOR-ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร3pdf.pdf
  3. ใบแบ่งงวดงาน งวดเงิน https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/rmutto_3แบ่งงวดงานpdf.pdf
  4. ใบรับรองแบบรูปรายการ https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/rmutto_4ใบรับรองแบบรูปรายการpdf.pdf
  5. แบบรูปรายการ https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/ลงนามแล้ว_แบบ.pdf
  6. ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ (บก.01) https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/rmutto_2ตาราง-บก-011pdf.pdf
  7. รายการประกอบแบบ https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/rmutto_6รายการประกอบแบบpdf.pdf
  8. บัญชีแสดงปริมาณงาน https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/บัญชีแสดงปริมาณงาน.pdf
  9. Blank Form https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/black-from.xlsx
  10. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2024/03/rmutto_2TOR-ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร3pdf.pdf

เเผนกพัสดุ

About เเผนกพัสดุ