_
_
FB_IMG_1717164246441
FB_IMG_1717164246441
go
go
No gif แนวยาว
No gif แนวยาว
30_n
30_n
66_
66_
previous arrow
next arrow
Shadow

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม     อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บัณฑิตนักปฏิบัติ

สมัครเรียน

คลิก

สำหรับนักศึกษา

คลิก

สำหรับบุคลากร

คลิก

ข่าวสมัครงาน

คลิก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

คลิก

ถ่ายทอดสด กิจกรรม

นางลำพึง สีทองคำ

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

หลักสูตรในเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 2 ปี

สาขาวิซาการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลและนวัตกรรมทางธุรกิจ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 2 ปี

สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ

 

 • หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 2 ปี
  สาขาวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 2 ปี
  สาขาวิชาดนตรี
  สาขาวิชาศิลปกรรม

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 3 ปี
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 3 ปี
  สาขาวิชาการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลและนวัตกรรมทางธุรกิจ

สถาบันสหวิทยาการนานาชาติจักรพงษภูวนารถ

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 3 ปี
  สาขาวิชาการจัดการ
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 3 ปี
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 3 ปี
  สาขาวิชาดนตรี
  สาขาวิชาศิลปกรรม

แผนผังมหาวิทยาลัย

อาคาร1

อาคาร4 / อาคาร 5

อาคาร2 / อาคาร 7

อาคาร5 / อาคาร 6 / อาคาร 9

อาคาร 3

อาคาร 8

อาคาร 4

อาคาร 9

58 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 026922360-4 02277-3660 , 02277-3661 , 02277-3694 , 02277-2985 แฟกซ์ 02277-3693

เเผนที่วิทยาเขต