พันธกิจ (Mission)

  • 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ
  • 2. สร้างงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีตอบสนองการพัฒนาชุมชน/สังคม
  • 3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และมีส่วนร่วมพัมนาชุมชนให้เข้มแข็ง
  • 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • 5. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

  • 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
  • 2. พัฒนาศักยภาพและทักษะของนักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
  • 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสืบสานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เเละ ประเพณี

ปรัชญา (Philosophy)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน

อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติ

ปณิธาน (Pledge)

สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Uniqueness)

มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาและวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์สู่ ประชาคมอาเซียน