ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร(รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.0๐ น. ถึง 16.0๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cpc.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-692-2360 ต่อ 222,333 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผ่านทางอีเมล์ [email protected] หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cpc.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566

ขอบเขตงาน https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2023/12/tor.pdf

ราคากลาง  https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2023/12/tor.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2023/12/tor.pdf

เอกสารประกวดราคา https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2023/12/tor.pdf

เเผนกพัสดุ

About เเผนกพัสดุ