ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ยกเลิกหนังสือเชิญชวน จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร 1 และ อาคาร 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

By 27 ธันวาคม 2021 มกราคม 3rd, 2022 No Comments

ประกาศ ยกเลิกหนังสือเชิญชวน จ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร 1 และ อาคาร 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

เนื่องจาก ผู้ยื่นเอกสาร ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักฐานการเสนอราคา ข้อ ๓.๑(๑)(ข)

ประกาศยกเลิกหนังสือเชิญชวน

เเผนกพัสดุ

About เเผนกพัสดุ