ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนริศรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย นางลำพึง สีทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

และนายธีรศักดิ์ หนูเมฆ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ได้ให้การต้อนรับผู้จัดการและบุคลากรของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ซึ่งเข้าพบเพื่อร่วมวางแผนระบบการทำงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อบริการแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วีรชัย ชุณหอังกูรเวส

About วีรชัย ชุณหอังกูรเวส