โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567
ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้เรียนรู้ ปรับตัว สร้างความสามัคคีโดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์
มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ แนะนำแนวทางในการดำเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา การบริหารงานด้วยวงจร PDCA และเทคนิคการเขียนโครงการ อีกทั้งได้ให้สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคิดและนำเสนอโครงการ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พรวิริยะกิจ ให้คำแนะนำในการเขียนโครงการครั้งนี้
ภาพข่าวโดย
วีรชัย ชุณหอังกูรเวส

About วีรชัย ชุณหอังกูรเวส