วันที่ 24 เมษายน 2567 ภาพบรรยายกาศการคัดเลือกสัมภาษร์นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษา

(ประเภทให้ปล่า) ประจำปีการศึกษา 2566 ณห้องประชุมจุลจักรพงษ์ อาคาร 5 ชั้น 10 เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

วีรชัย ชุณหอังกูรเวส

About วีรชัย ชุณหอังกูรเวส