ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตและควบคุมรายการด้วยระบบดิจิทัล ด้านงานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

By 31 มกราคม 2022 No Comments
ประกาศกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตและควบคุมรายการดิจิทัล ด้านงานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสอนราคาได้ที่ http://www.gprocurement.go.th 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
 • กำหนดขอรับเอกสาร วันที่ 31 มกราคม 2565 - 14 กุมภาพันธ์ 2565
  
 • กำหนดวันสิ้นสุดการสอบถามข้อมูล วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 • กำหนดวันสิ้นสุดการชี้แจงข้อสอบถาม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
 • กำหนดวันเสนอราคา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th
 • กำหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา วันที่ 17 กุทภาพันธ์ 2565
  ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ อาคาร 8 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
  เบอร์โทร 0-2692-2360-4 ต่อ 212 ในวันและเวลาราขการ อีเมลล์ [email protected]
  ประกาศเชิญชวน
  TOR ครุภํณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการการผลิตฯ
  บก.06

เเผนกพัสดุ

About เเผนกพัสดุ