ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ,เสื่อมสภาพ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ จำนวน 282 รายการ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องดิจิทัลคลาสรูม (อาคาร 9 ชั้น 7) แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดป้ายอิเล็กทรอนิกส์ระยะการมองภาพ 5 เมตร (P5) แบบถอดประกอบพร้อมเครื่องเสียงสำหรับการประชาสัมพันธ์ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)