Site icon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 https://cpc.rmutto.ac.th/wp-content/uploads/2023/12/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง_organized.pdf

Exit mobile version