Site icon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด,เสื่อมสภาพ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ จำนวน 301 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด,เสื่อมสภาพ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ จำนวน 301 รายการ

รับประกาศและเอกสารขายทอดตลาด  วันที่  5-16 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
ขายทอดตลาดในวันที่ 17 ตุลาคม 2566
ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00  – 10.00 น.
รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะ ขายทอดตลาด เวลา 10.10 – 10.30 น.
เริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ในเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

Exit mobile version