เเบบสอบถาม
ความพึงพอใจ เเบบสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ


               

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

 

 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบเเบบสอบถาม

 
1  เพศ

   ชาย

   หญิง


2  อาชีพ

   ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย

   นักศึกษา

   พนักงานเอกชน

   อื่นๆ


3  ระดับการศึกษา

   ต่ำกว่าปริญญาตรี

   ปริญญาตรี

   ปริญญาโท

   ปริญญาเอก
 
 ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการบริการของ เเบบสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

               โปรดเเสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของงานวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านต่างๆ โดยระบุตามระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นทั้งหมด ดังนี้

  5 = พอใจมากที่สุด 4=พอใจมาก 3=พอใจปานกลาง 2=พอใจน้อย 1=ไม่พอใจ
 

 
ปัจจัยด้านการให้บริการของงานวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
เเบบสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
   1 . ด้านข้อมูล
     1 . 1   มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล
     1 . 2   ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน
     1 . 3   ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง
     1 . 4   ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงกับความต้องการ
   2 . ด้านการใช้งาน
     2 . 1   ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
     2 . 2   ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
     2 . 3   สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้
   3 . ด้านรูปแบบ
     3 . 1   ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน และถูกต้อง
     3 . 2   ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม
   4 . ด้านการใช้ประโยชน์
     4 . 1   การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์


 
ตอนที่ 3 ปัญหาการใช้บริการ


ตอนที่ 4 ข้อเสนอเเนะเพิ่มเติม  ใส่ตัวอักษรตามรูป
กำลังประมวลผล รอสักครู่.........................................................