มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ คณะศิลปศาสตร์


ผลงานวิจัยคณะศิลปศาสตร์

ปีการศึกษา ชื่อโครงการวิจัย นักวิจัย download
 2555 พม่าเสียเมือง : การวิเคราะห์องค์ประกอบ คุณค่า เเละ จริยธรรม  นางสาวฐิติพร สังขรัตน์  download
 2555 กลวิธีการเเปลข่าวในเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ  นางสาวมลิวัลย์ บุญสอน  download
 2554 เจตคติต่อการตระหนักในคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฎศิลป์ไทยของบุคลากรผู้สอนเเละผู้เรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  นางสาวพชรมณ บุญเเสน  download
 2554 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมเเละความเปลี่ยนเเปลงด้านการออกเสียงภาษาไทย  นายอิงคยุทธ พูลทรัพย์  download
 2555 องค์ประกอบที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เเคลคูลัสสำหรับธรุกิจ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  นางสาวนันทวัน ศรีปะทะ  download
 2554 แนวโน้มของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจและเทคโนโลยีการ กีฬา  นายคณาธิป จิระสัญญาณสกุล  download
 2555 การวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับนักกอล์ฟอาชีพในประเทศไทย  นายคณาธิป จิระสัญญาณสกุล,นางสาวพณิชา จิระสัญญาณสกุล  download
หน้าที่  1 2 3 4 5 6

เอกสารเผยแพร่