Untitled Document

ผู้บริหารระดับอธิการบดี

รูปถ่าย รายละเอียดของบุคลากร
รศ.ดร. ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ
ตำเเหน่งงาน :รักษาราชการเเทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผศ. สุรีย์วรรณ เมณฑกานุวงษ์
ตำเเหน่งงาน :รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ
ผศ. พันธ์เดช นนท์แสงโรจน์
ตำเเหน่งงาน :รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จันทบุรี
ผศ. สมศักดิ์ ผลภักดี
ตำเเหน่งงาน :รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ (ด้านบริหารเเละเเผน การบริหารงานทั่วไปในส่วนกลาง)
ดร. จตุพร อรุณกมลศรี
ตำเเหน่งงาน :รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ (ด้านวิจัย เเละงานวิเทศสัมพันธ์)
ผศ. พรชัย อัจฉริยเมธากร
ตำเเหน่งงาน :รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทน
นาย ศิริชัย สมเเสน
ตำเเหน่งงาน :รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ ( ด้านกิจการพิเศษ ด้านกิจการนักศึกษา เเละ ด้านกายภาพในส่วนกลาง)

ผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขต

รูปถ่าย รายละเอียดของบุคลากร
นาง ลำพึง สีทองคำ
ตำเเหน่งงาน : รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
ดูรายละเอียด

โครงสร้างสำนักงานวิทยาเขต

งานบริหารงานทั่วไป

รูปถ่าย รายละเอียดของบุคลากร
นางสาว กาญจนา เลิศคชสีห์
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
นางสาว ฉลอม สิมพันธ์
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกสารบรรณ
ดูรายละเอียด
นางสาว กาญจนา เลิศคชสีห์
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกอาคารสถานที่
ดูรายละเอียด
นาง สุนันท์ สิงห์ดวง
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกยานพาหนะ
ดูรายละเอียด
นางสาว เสาวลักษณ์ ศักดิ์บริบูรณ์
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกรักษาความปลอดภัย
ดูรายละเอียด
นางสาว ธัญณัฐ คำศรี
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกประชุมเเละพิธีการ
ดูรายละเอียด
นางสาว ศุทธินี พำยตะคุ
ตำเเหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
นางสาว กาญจวรรณ วิวัฒน์ปัญญา
ตำเเหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูรายละเอียด

งานบริหารงานบุคคล

รูปถ่าย รายละเอียดของบุคลากร
นางสาว ญานิศา เที่ยงสนิท
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
ดูรายละเอียด
นาง ญานิศา เที่ยงสนิท
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกบริหารงานเเละบุคคล
ดูรายละเอียด
นางสาว ญานิศา เที่ยงสนิท
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกทะเบียนประวัติเเละบำเหน็จความชอบ
ดูรายละเอียด
นาง อัญชลี แจ้งกิจ
ตำเเหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธรุการ
ดูรายละเอียด

งานคลัง

รูปถ่าย รายละเอียดของบุคลากร
นาง สมใจ ศักดาเดช
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้างานคลัง
ดูรายละเอียด
นาง สมใจ ศักดาเดช
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกการเงินเเละเบิกจ่าย
ดูรายละเอียด
นางสาว ปาริชาติ ชมน้อย
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกบัญชี
ดูรายละเอียด
นางสาว ลัดดาวัลย์ เจริญสุข
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกพัสดุ
ดูรายละเอียด
นางสาว ทิพวรรณ จันชัยชิต
ตำเเหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
นาง วณิดา ควินรัมย์
ตำเเหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
นางสาว ศิรินทิพ แปลกพงษ์ศิริ
ตำเเหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
นางสาว ชาลิสา ชุมสาย ณ อยุธยา
ตำเเหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
นาย พสิษฐ์  ศรีสุจริต
ตำเเหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา
ดูรายละเอียด
นาง ชลพรรษ สุกุลไพโรจน์
ตำเเหน่งงาน : นักวิชาการพัสดุ
ดูรายละเอียด
นาย ธรรมจักร  แสงเพ็ชร์
ตำเเหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
นางสาว ปรานอม แจ่มจันทร์
ตำเเหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธรุการ
ดูรายละเอียด
นางสาว สมพร พริ้งพัฒนพงษ์
ตำเเหน่งงาน : นักวิชาการเงินและบัญชี
ดูรายละเอียด
นางสาว อมรรัตน์ อังคเศรณีกุล
ตำเเหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
นาย ณัฐดนัย บัวสุวรรณ
ตำเเหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูรายละเอียด

งานนโยบายเเละเเผน

รูปถ่าย รายละเอียดของบุคลากร
นางสาว ศิริวลัย วรรณโต
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้างานนโยบายเเละเเผน
ดูรายละเอียด
นางสาว ศิริวลัย วรรณโต
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกนโยบาย
ดูรายละเอียด
นางสาว ศิริวลัย วรรณโต
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกงบประมาณ
ดูรายละเอียด
นางสาว ธัญณัฐ คำศรี
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกประกันคุณภาพ
ดูรายละเอียด
นางสาว ณสพร บรรทัดจันทร์
ตำเเหน่งงาน : นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน
ดูรายละเอียด

งานพัฒนานักศึกษา

รูปถ่าย รายละเอียดของบุคลากร
นาย ธีรศักดิ์ หนูเมฆ
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
ดูรายละเอียด
นาย ธีรศักดิ์ หนูเมฆ
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกบริหารสวัสดิการนักศึกษา
ดูรายละเอียด
นาย ประจักษ์ อินทร์โต
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกกิจการนักศึกษา
ดูรายละเอียด
นาย ประจักษ์ อินทร์โต
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกกีฬาเเละนันทนาการ
ดูรายละเอียด
นางสาว ปาริชาต คม
ตำเเหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา
ดูรายละเอียด
นาง ภัทรวดี  ชาติกานนท์
ตำเเหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา
ดูรายละเอียด
นาง เเพรวพรรณ สุวรรณหงษ์
ตำเเหน่งงาน : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ดูรายละเอียด
นางสาว บุษรากรณ์ เดชมา
ตำเเหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานธรุการ
ดูรายละเอียด
นาย พิมุข คณาจันทร์
ตำเเหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา
ดูรายละเอียด
นาย เทพทัส วิสุทธิเมธีกร
ตำเเหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา
ดูรายละเอียด

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รูปถ่าย รายละเอียดของบุคลากร
นาง ลำพึง สีทองคำ
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน
ดูรายละเอียด
นาย วิษณุ ลิขิตพงศธร
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกทะเบียนเเละสถิตินักศึกษา
ดูรายละเอียด
นาง ลำพึง สีทองคำ
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกประมวลผลเเละระเบียนนักศึกษา
ดูรายละเอียด
นาย วิษณุวัฒน์ วาสนจิตต์
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกส่งเสริมบริการวิชาการ
ดูรายละเอียด
นางสาว ขนิษฐา เพชรสุวรรณ์
ตำเเหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา
ดูรายละเอียด
นาย วรายุทธ ยรรยงตระกูล
ตำเเหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา
ดูรายละเอียด
นาย ปัญญา สุขเจริญ
ตำเเหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา
ดูรายละเอียด
นาย สายยันร์ วันวิเศษ
ตำเเหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา
ดูรายละเอียด
นางสาว กันตา สงวนศักดิ์
ตำเเหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา
ดูรายละเอียด

งานกิจการพิเศษ

รูปถ่าย รายละเอียดของบุคลากร
นางสาว อาทิตยา เกษรจันทร์
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้างานกิจการพิเศษ
ดูรายละเอียด
นางสาว อาทิตยา เกษรจันทร์
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกประชาสัมพันธ์
ดูรายละเอียด
นางสาว อาทิตยา เกษรจันทร์
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกศิลปวัฒนธรรม
ดูรายละเอียด

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูปถ่าย รายละเอียดของบุคลากร
นาย พิเชฐ มาเร็ว
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้างานวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูรายละเอียด
นางสาว ฉลอม สิมพันธ์
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกห้องสมุด
ดูรายละเอียด
นาย อุโฆษ เเปลงประสพโชค
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกระบบสารสนเทศ
ดูรายละเอียด
นาย พนา จันทิวาสน์
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกระบบเครือข่าย
ดูรายละเอียด
นาย ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์
ตำเเหน่งงาน : หัวหน้าเเผนกโสตทัศนศึกษา
ดูรายละเอียด
นาย โชติพงศ์ กลิ่นจันทร์
ตำเเหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูรายละเอียด
นาย กิรัณ เรืองทรัพย์
ตำเเหน่งงาน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ดูรายละเอียด
นาย ภาคภูมิ โฉมงาม
ตำเเหน่งงาน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ดูรายละเอียด
นางสาว นันท์ณภัส นันท์วิพัฒน์
ตำเเหน่งงาน : บรรณารักษ์
ดูรายละเอียด
นางสาว ลัดดา มุจลินทร์วิลาส
ตำเเหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานธรุการ
ดูรายละเอียด
นางสาว วิลาสินี ชลวิวัฒน์กุล
ตำเเหน่งงาน : เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ดูรายละเอียด