Untitled Document
เลือก หน่วยงานที่ต้องการประเมิน

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานบุคคล

งานคลัง

เเผนกการเงิน
ลิงค์เชื่อมโยง : https://forms.gle/cpvGYkTzfHPvFdGU6

แผนกบัญชี
ลิงค์เชื่อมโยง : https://forms.gle/1YD3NzwyYDhfKwCk9

แผนกพัสดุ
ลิงค์เชื่อมโยง : https://forms.gle/Ukc9hkDQEq3SKRUq9

งานนโยบายเเละเเผน

งานพัฒนานักศึกษา

แผนกกิจกรรมนักศึกษา
ลิงค์เชื่อมโยง : https://forms.gle/QB9WPHLTh2nv8DJP9

แผนกกีฬาและนันทนาการ การให้บริการด้านสนามกีฬา
ลิงค์เชื่อมโยง : https://forms.gle/dMQ36LyUzx9Wy7ru7

แผนกกีฬาและนันทนาการ การให้บริการด้านห้องฟิตเนส
ลิงค์เชื่อมโยง : https://forms.gle/6pTF9kuNFd4Ggi6C8

แผนกแนะแนวการศึกษาอาชีพ
ลิงค์เชื่อมโยง : https://forms.gle/Hap5VnjyyG9JLxsk8

แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา การให้บริการด้านกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ลิงค์เชื่อมโยง : https://forms.gle/XpcNuZLrnbq3zeKu7

แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา การให้บริการด้านห้องพยาบาล
ลิงค์เชื่อมโยง : https://forms.gle/N57pt2Ymt4ADKvDB7

แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา การให้บริการด้านร้านค้า
ลิงค์เชื่อมโยง : https://forms.gle/XQxPSxf49TokoNFe9

แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา การให้บริการด้านการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร)
ลิงค์เชื่อมโยง : https://forms.gle/kdUp3biN6gSXdHxd7

แผนกบริการและสวัสดิการนักศึกษา การให้บริการด้านนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
ลิงค์เชื่อมโยง : https://forms.gle/fHkwAbj8ZrgPQ2Qp9

งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานกิจการพิเศษ

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ