Untitled Document

ประกาศเรื่องการส่งเอกสารประวัติรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบด้านล่าง กรุณานำเอกสารที่ขาดส่ง นำมาส่งตั้งแต่บัดนี้ - 21 สิงหาคม 2563 ณ แผนกทะเบียนและสถิตินักศึกษา อาคาร 8 ชั้น 1 หากนักศึกษาไม่นำมาส่งจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบบริการการศึกษา (ระบบทะเบียน)