Untitled Document

ประกาศนักศึกษาทุกชั้นปี วันเข้าพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อชี้แจงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปีตรวจสอบตารางการเข้าพบอาจารย์ผู้สอนเพื่อชี้แจงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบด้านล่าง